Wat is de Loonscan

De Loonscan brengt in kaart wat er in het verleden binnen uw organisatie heeft plaatsgevonden met betrekking tot de salarissen van uw medewerkers. Wij identificeren wat er vanaf het jaar 2010 aan regelingen is toegepast.

Er kunnen zich situaties voordoen die ervoor zorgen dat er niet optimaal gebruik is gemaakt van de beschikbare regelingen. Doordat er minimaal 2300 beschikbare regelingen en subsidies zijn, is het niet altijd mogelijk voor een organisatie om deze allemaal goed in beeld te hebben. Daarnaast kunnen er zich in uw salarispakket situaties voordoen die ervoor zorgen dat er niet optimaal gebruik is gemaakt van de beschikbare regelingen. Subsidievizier kan controleren of deze zogenaamde “inrichtings- en berekeningsfouten” voorkomen bij uw organisatie in uw salarispakket.

In het kader van de Participatiewet is het van belang in kaart te hebben hoeveel medewerkers, die voldoen aan de doelgroep van de participatiewet, uw organisatie in dienst heeft. In het regeerakkoord is namelijk een quotum opgenomen waaraan werkgevers zich dienen te conformeren. Na onze controle heeft u een duidelijk beeld van het aantal medewerkers dat uw organisatie binnen de doelgroep in dienst heeft.
Tevens brengen wij in kaart welke fiscale kortingen en subsidies kunnen worden benut.

Wij verzorgen hierbij, na uw goedkeuring van de rapportage, de volledige onderbouwing en communicatie richting de betreffende instantie, zodat de gelden worden teruggevorderd.

Reduceren sociale premies

Het is gebleken dat organisaties zeer dikwijls soms jarenlang teveel sociale premies betalen aan diverse instanties (o.a. aan UWV, belastingdienst en pensioenuitvoerder). Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdrachten pensioenpremie en premies voor (deels) arbeidsongeschikte medewerkers. U zult zich afvragen hoe dit komt. De oorzaak van deze overtollige betalingen is opmerkelijk genoeg niet eenduidig, het ligt op een groot aantal verschillende vlakken. Onjuistheden kunnen liggen binnen en/of buiten uw eigen organisatie; in het facturatie- en/of gegevensverwerkingssysteem van betreffende instanties, maar bijvoorbeeld ook in uw eigen proces, uw salarissoftware systeem of handmatige handelingen.

Met onze controles maken wij de teveel betaalde bedragen en toekomstige besparingen voor u inzichtelijk en brengen wij de aanwijsbare oorzaken hiervan helder voor u in kaart.
Naast de terugvordering van teveel betaalde gelden, leiden onze onderzoeken vaak tot een lange termijn of zelfs blijvende reductie van premiebetalingen.

Afhankelijk van het onderwerp van controle, voeren wij onze onderzoeken al dan niet volledig digitaal uit. Diverse controles lenen zich namelijk niet voor een digitale benadering, hiervoor zijn bijvoorbeeld arts-gemachtigden vereist die met hun medische inhoudelijke kennis teveel betaalde premies aan het daglicht brengen.

Opimaal korten op fiscale afdrachten

Voor medewerkers uit bepaalde doelgroepen (ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten) kunt u kortingen krijgen op uw fiscale afdrachten. . Zo kunt u een substantiële korting van duizenden euro’s per jaar krijgen via de afdracht loonheffing.
Wij bekijken voor u wie er in aanmerking komen en zorgen voor de juiste onderbouwing en calculatie.
Omdat het fiscale regelingen betreft kunt u niet alleen het lopende jaar en de toekomst optimaliseren, maar kunnen wij voor u ook tot 5 jaar met terugwerkende kracht terug.

Wij kunnen dit onderzoek bij aanlevering van digitale loonbestanden volledig geautomatiseerd doen met ons rekencentrum.
Ook bekijken we of bij overgang van salarispakket, een fusie of een overname alle fiscale korting goed zijn ingeregeld

Subsidies

Ons land kent vele subsidieregelingen. Op ons vakgebied van regelingen voor uw personeel zijn er bijvoorbeeld Loonkostensubsidies van gemeenten bij indiensttreding, opleidingssubsidies (bijvoorbeeld de Subsidieregeling Praktijkleren van de overheid maar ook gerichte branche-subsidies), en branche-subsidies.

Deze subsidies kunnen wij voor u signaleren (ook digitaal via instroomscanner.nl), aanvragen en administreren.