WGA-controle

Inhoud & doel
Onze WGA-controle kan gezien worden als het verlengstuk en de medisch inhoudelijke verdieping van onze Premiescan WGA-vast en -flex. De WGA-controle toetst of de toekenning van een betreffende WGA-status, gedaan door UWV, correct is. Een WGA-status is het arbeidsongeschiktheidspercentage dat is toegekend aan een (oud) medewerker.
Het doel van de WGA-controle is om ervoor te zorgen dat UWV de juiste arbeidsongeschiktheidspercentages toekennen aan (deels) arbeidsongeschikte medewerkers.

Gericht op…
Onze WGA-controle focust zich op het verlagen van uw WGA-lasten die gekoppeld zijn aan (oud) medewerkers met een vast, maar ook met een tijdelijk dienstverband.

Hoge opbrengsten
Onze controle kan leiden tot terugvorderingen van teveel betaalde gelden met 5 jaar terugwerkende kracht én toekomstige besparingen van aanzienlijke hoogte. Afhankelijk van de situatie levert één correctie een opbrengst op van maximaal 10 jaar betreffende WGA-lasten.

Succesvoorbeeld: IVA-status
Uw heeft een medewerker die zich in de WIA begeeft met een WGA-status van 80-100% niet duurzaam. Over deze medewerker betaalt u elk jaar een bedrag aan WGA-lasten. Subsidievizier realiseert voor betreffende medewerker een IVA-status. Dit betekent dat deze werknemer duurzaam volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, waardoor de WGA-lasten voor u als werkgever volledig komen te vervallen.

Wie voert controle uit?
De WGA-controle wordt uitgevoerd door een door uw organisatie gemachtigde arts, oftewel een onafhankelijke ‘arts-gemachtigde’. Vanwege de medische aard van het onderzoek is de inzet van een dergelijke arts van Subsidievizier noodzakelijk. Deze kan als enige de beoordelingen van de verzekeringsarts van UWV toetsen. De bedrijfsarts, die uw (oud)werknemers begeleid, mag niet als belangenbehartiger voor u als werkgever optreden. Dit vanwege het feit dat betreffende arts een vertrouwensrelatie met deze werknemers heeft/had.

Hoe wordt controle uitgevoerd?

Onze WGA-controle is een continu proces. De arts-gemachtigde volgt en verzorgt inhoudelijk alle bezwaren ten aan zien van huidige en eventueel nieuwe WIA-dossiers.

Wij starten met een intake-gesprek waarin het volledige WIA-dossier van uw organisatie met u wordt besproken. Indien bezwaar op een betreffende dossier zinvol lijkt, krijgt u de beschikking over een standaard-format om bezwaar aan te tekenen tegen betreffende WGA-status. Dit format zendt u in. Hierbij wordt onze door de wol geverfde arts-gemachtigde in de procedure ingebracht en worden de medische stukken bij UWV opgevraagd. Hierna neemt onze arts-gemachtigde het volledige traject over in een ‘gesloten’ procedure met UWV. Vanwege medisch beroepsgeheim krijgt niemand anders dan onze arts-gemachtigde de informatie onder ogen.

Minimale tijdsinvestering
Doordat de WGA-controle vrijwel geheel buiten u als werkgever omgaat, is uw vereiste tijdsinspanning uitermate klein. Naast het met ons te voeren intake-gesprek, zijn de enige acties die in feite van u gevraagd worden tijdige inzendingen van standaard-bezwaren.

 

Geef een reactie